Labels:

Aantrekkelijk docentschap

TO2324 Meerjarenprogramma Smart Implementation in het mkb en het technisch onderwijs

Dit voorstel adresseert de opgave vanuit de regiovisie van TechOost rondom verregaande digitalisering, ingrijpende automatisering en de opgave daaruit voor een leven lang ontwikkelen van technisch personeel en studenten. We spelen daarmee in op een paradigmashift die we in technisch mkb waarnemen: de waarde van het bedrijf zit niet zozeer in de technische kapitaalgoederen, maar in de mensen die deze efficiënt en flexibel kunnen inzetten. De samenwerkende pps’en in TechOost hebben via de lectoraten Smart Mechatronics en Robotics (Saxion) en de Lectoraten Employability Transition (Saxion / Leven Lang Ontwikkelen (Windesheim) een voorstel gedaan voor de invoering van automatisering waarbij deze oplossing optimaal op de engineers en operators is afgestemd voor een duurzame systeem innovatie in de bedrijven van het consortium.

Projectomschrijving

Voor het succesvol inzetten van robotica en automatiseringsoplossingen in het mkb is adaptiviteit van de geautomatiseerde oplossing van groot belang. In tegenstelling tot OEM-ers produceren mkb-ers niet in massa maar in serie of klein serie. Het (snel) omschakelen van de productie naar een nieuwe klantvraag is essentieel om de markt te kunnen blijven bedienen. Dit vergt flexibiliteit van de gekozen automatiseringsoplossing en van de doelgerichte inzet van menselijk kapitaal. Operators en engineers moeten toegerust worden om snel en flexibel te kunnen omschakelen in aansturing en productie.

Het ontbreekt mkb’ers nog aan praktische methoden om in die opgaven te voorzien. De afgelopen drie jaar hebben de human capital en technische lectoraten samen opgetrokken in het adresseren van dit vraagstuk, eerst met een gezamenlijk TYF/TFF project (RoboTAO), vervolgens drie raak mkb projecten en een groot nwa project rondom mensgerichte techniekimplementatie in het mkb. Daarmee is een consortium opgebouwd van betrokken mbk’ers die samen met de kennisinstellingen en pps’en aan die opgave werken. Medio 2023 is op Perron038 een vraagarticulatie sessie georganiseerd met de betrokken mkb’ers om hun behoeften verder te concretiseren en vervolgens een aantal verdiepende interviews:

Daaruit constateren we dat:

  1. mkb’ers integrale ondersteuning nodig hebben bij adaptatie en adaptiviteit van automatiseringsoplossingen, met een door hen duidelijk benoemde focus op het implementeren van robotics en het effectiever inrichten van systems engineering. Zowel op de technische aspect: de benutting van robotica zodat deze inpasbaar zijn in hun specifieke productieprocessen en het effectiever op elkaar afstemmen van disciplines rondom system engineer als de menskant: het toerusten en meekrijgen van operator engineers.
  2. een productieve en duurzame implementatie van robotica en systems engineering specifieke eisen stelt aan de techniek, de mens-techniek samenwerking en aan de inrichting van het productieproces en werkproces. Een multidisciplinaire benadering dus, waar techniek en mens samen optrekken.
  3. de kwaliteiten van operators onvoldoende benut worden om robotica en system engineer continu te optimaliseren in het productieproces en dat zij ook onvoldoende voorbereid zijn op de samenwerking met continu veranderde robotica en systemengineer systemen.

Met die kennisbasis komen we tot een voorstel voor meerjarenprogramma voor het groeifonds TechOost rondom een mensgerichte en duurzame implementatie van robotica in het productieproces van Smart Industry bedrijven.

Meer informatie over dit project: